.

Attachments:
FileคำอธิบายFile sizeแก้ไขล่าสุด
Download this file (cdw2563.pdf)cdw2563.pdfสารสนเทศ 25631799 Kb06/12/22 15:21
Download this file (cdw2562.pdf)cdw2562.pdfสารสนเทศ 25622021 Kb06/10/22 19:32
Download this file (cdw 2561.pdf)cdw 2561.pdfสารสนเทศ 25612107 Kb06/10/22 19:32
Download this file (psnmng.pdf)psnmng.pdfคู่มือการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4)6126 Kb06/09/22 17:29
Download this file (002cdwp.pdf)002cdwp.pdfคู่มือครูการขับเคลื่อนกลยุทธ์สถานศึกษา1025 Kb06/08/22 14:54
Download this file (001cdwp.pdf)001cdwp.pdfคู่มือการขับเคลื่อนกลยุทธ์25631721 Kb06/08/22 14:54
Download this file (010cdwp.pdf)010cdwp.pdfรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปกิบัติการ 25631899 Kb06/08/22 14:53
Download this file (009cdwp.pdf)009cdwp.pdfรายงานผลการดำเนินงานตามแผน 25621970 Kb06/08/22 14:53
Download this file (008cdwp.pdf)008cdwp.pdfรายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมแผน 25642421 Kb06/08/22 14:53
Download this file (007cdwp.pdf)007cdwp.pdfแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561-25631454 Kb06/08/22 14:52
Download this file (006cdwp.pdf)006cdwp.pdfแผนพัฒนา 2564-25662058 Kb06/08/22 14:52
Download this file (005cdwp.pdf)005cdwp.pdfแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 25621455 Kb06/08/22 14:52
Download this file (004cdwp.pdf)004cdwp.pdfแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 25631606 Kb06/08/22 14:51
Download this file (003cdwp.pdf)003cdwp.pdfแผนปฏิบัติการประจำปี 25611975 Kb06/08/22 14:50
Download this file (ictcdw2560.pdf)ictcdw2560.pdfสารสนเทศ 25601459 Kb03/15/19 13:07
Download this file (PLC_CDW.zip)PLC_CDW.zipสไลด์บรรยายและคู่มือ PLC37667 Kb06/07/17 18:42
Download this file (cdwscout.zip)cdwscout.zipลิงค์ดาวน์โหลดแผนการสอนลูกเสือโรงเรียนชนแดนวิทยาคม210 Kb05/24/17 10:19
Download this file (asean_plan.zip)asean_plan.zipตัวอย่างแผนฯอาเซียน516 Kb09/14/16 11:53
Download this file (cdwplan2016.doc)cdwplan2016.docคู่มือการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 25591135 Kb05/11/16 14:17
Download this file (port_m7.zip)port_m7.zipไฟล์เอกสารแนวทางและตัวอย่างการจัดทำแฟ้มสะสมงาน มาตรฐาน 71626 Kb01/20/15 09:39
Download this file (job.pdf)job.pdfแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี2302 Kb07/15/13 14:27
Download this file (003ratchjp.pdf)003ratchjp.pdfแบบขอเหรียญจักรพรรดิมาลา23 Kb12/14/12 10:04
Download this file (002ratch_form.pdf)002ratch_form.pdfแบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี พ.ศ.2555 ของข้าราชการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ28 Kb12/14/12 10:03
Download this file (001ratch.pdf)001ratch.pdfแนวปฏิบัติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปี 255531 Kb12/14/12 10:02
Download this file (002car.doc)002car.docแบบขอใช้รถส่วนกลาง33 Kb12/14/12 09:57
Download this file (001kuru.doc)001kuru.docบันทึกข้อความขอเสนอซื้อวัสดุครุภัณฑ์63 Kb12/14/12 09:57
Download this file (absence_form.doc)absence_form.docใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร MS Word120 Kb12/14/12 09:01
Download this file (absence_form.pdf)absence_form.pdfใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร47 Kb12/14/12 09:01
Download this file (project.doc)project.docตัวอย่างโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา167 Kb12/12/12 10:58
Download this file (planproject.doc)planproject.docตัวอย่างแผนพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา308 Kb12/12/12 10:58
Download this file (utq_report.xls)utq_report.xlsแบบรายงานผลการอบรม UTQ Online28 Kb09/18/12 16:14
Download this file (score001_report.doc)score001_report.docแบบบันทึกข้อความรายงานคะแนน34 Kb09/18/12 16:13