พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พุทธศักราช 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอน 27 ก. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ตามมาตรา 26 ซึ่งกำหนดไว้ว่า  ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า  90  วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูล จราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกิน 90 วันแต่ไม่เกิน 1 ปี เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย และเฉพาะคราวก็ได้  ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องจัดเก็บ รักษาไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง  หากไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นโรงเรียนที่เปิดทำการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 และ 4 มีศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อใช้บริการเช่าสายความเร็วสูง (Leased Line) เชื่อมต่อตลอด  24  ชั่วโมง  มีจำนวนแบนด์วิธ (Bandwidth) ไม่น้อยกว่า 512  Kbps. คู่สายสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL จำนวน 5 คู่สาย มีห้องควบคุมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet  Server) ที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่ให้บริการได้แก่  เครื่องบริการเว็บ (Web  Server) จำนวน 1 เครื่อง  เครื่องบริการสื่อส่งต่อเนื่อง (Streaming  Server) ใช้ในระบบศูนย์รวมสื่อของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนในฝัน) จำนวน  1  เครื่องและเครื่องจัดเก็บ Log Files ระบบยืนยันตัวตนการใช้อินเทอร์เน็ต ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 (IBM X226) จำนวน  1 เครื่อง  รองรับการให้บริการแก่นักเรียน  ครู  และผู้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตลอด  24  ชั่วโมง  สำหรับเครื่องให้บริการเว็บ และเครื่องบริการสื่อส่งต่อเนื่อง ขณะนี้ใช้เครื่องพีซีธรรมดาในการจัดทำ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ

สภาพปัจจุบันของโรงเรียน  นักเรียน  ครู  บุคลากรการศึกษาของโรงเรียน  โรงเรียนเริ่มใช้ระบบการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันสิทธิ์สำหรับการเข้าใช้งาน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Advance Authentication)  เพื่อให้ผู้ใช้บริการ  ต้องทำการยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าใช้งานระบบทุกครั้ง  โดยระบบจะทำการบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ในเครื่องแม่ข่าย โดยผู้บริหารระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้าใช้บริการต่าง ๆ ได้ผ่านระบบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พุทธศักราช  2550