กระทรวงศึกษาธิการ (MOENet) ได้ทำการ Block "http://www.hi5.com/" เนื่องจาก
1.ทำให้ปริมาณข้อมูลในการ รับ-ส่งในระบบเครือข่ายขึ้นสูง (Traffice Jame)
และทำให้ Network ที่ใช้ในสถานศึกษา/หน่วยงานช้า  
2.อาจมีเด็กนักเรียนถูกล่อลวงหรือมีเจตนาที่ไม่ดีแอบแฝง

[อ่านรายละเอียดทั้งหมด]