1. สร้าง ไฟล์ Html แล้วแทรกโค้ดไว้ใน body นำไฟล์นั้นอัปโหลดไว้ใน Web server
  2. สร้างโมดูลใหม่ ขึ้นมาเพื่อรองรับกล่องความรู้นี้  แต่จะไม่ใช้ custum Html เราจะใช้ Wrapper
  3. กำหนดค่าที่ฝั่ง Paramiter  ตรงช่อง URL ให้เรียกไปยังไฟล์จากที่เราอัปโหลดไว้ในขั้นแรก   ให้ใส่ URL เต็ม เช่น  http://www.yourwebsite.com/knowledge.html