1.สาระสังคมศึกษาฯ
การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
ด.ช.วุฒิพงษ์  แก้วสุวรรณ์ ม.1/1
ด.ญ.จิราภรณ์  พวงมาลัย ม.3/3
ครูผู้ฝึกสอน ครูลัดดาวัลย์  ยังคง

2.กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.1 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ช่วงชั้นที่ 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ด.ช.มาโนช  บัวสุข ม.2/2
ด.ญ.พิมพา  กล้างาม ม.3/1
ด.ญ.อรุณรัตน์  จันทรา ม.3/1
ครูผู้ฝึกสอน ครูรักษพล  ซิตูมปูน

2.2 การจัดสวนถาดแบบชื้น ช่วงชั้นที่ 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ด.ช.ศรัญญู  จาดคำ ม.3/1
ด.ช.สุริยการต์  เครือแสง ม.2/1
ด.ญ.อภิชญา  ธรรมา ม.3/2
ครูผู้ฝึกสอน ครูรักษพล  ซิตูมปูน

 

2.3 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ช่วงชั้นที่ 4  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเหรียญทอง
นายขวัญชัย  โคติบุญโล
นางสาวประภาพรรณ  ดีบุญทอง
นายณรงค์  เขียวทอง
ครูผู้ฝึกสอน ครูรักษพล  ซิตูมปูน

 

2.4 การจัดสวนถาดแบบชื้น ช่วงชั้นที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
นายยูมาอัตส์  ซิตูมปูน ม.4/3
นายธรรมนูญ  สิงห์สถิต  ม.5/4
นางสาวพิรุณรัตน์  บางสิม ม.5/1
ครูผู้ฝึกสอน ครูรักษพล  ซิตูมปูน

 

2.5 การจัดสวนแก้ว ช่วงชั้นที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
นางสาวชมพู่  สายโสภา
นางสาวอรัญญา  สาหร่ายสังข์
ครูผู้ฝึกสอน ครูรักษพล  ซิตูมปูน

2.6 การแข่งขันเว็บเพจ ประเภท CMS ช่วงชั้นที่ 4 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเหรียญทอง
นายสุรภาพ  สุปง
นางสาวธนพร  อรุณธัญญาวิรัช
นางสาวอารยา  คำแพง
ครูผู้ฝึกสอน ครูธวัชชัย  บุญช่วย

 

2.7 การแข่งขันสร้าง E-Book ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเหรียญทอง
นางสาวอมรรัตน์  เรืองรุ่ง
นางสาวมินตรา  ทับแสง
นางสาวณัฐชยา  ภักดีศรี
ครูผู้ฝึกสอน ครูธวัชชัย  บุญช่วย

2.8 การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
ครูผู้ฝึกสอน ครูสุทธิพล  แสงบุญ, ครูประสาร  มูลเดช

 

2.9 การแข่งขันหุ่นยนต์สำรวจดาว ช่วงชั้นที่ 3 และ 4  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ครูผู้ฝึกสอน ครูสุทธิพล  แสงบุญ, ครูประสาร  มูลเดช


[ ดาวน์โหลดไฟล์สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการทุกประเภท จากสพท.พช.1 ]