สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 พิมพ์
เขียนโดย ธวัชชัย บุญช่วย   
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2018 เวลา 10:59 น.

15-17 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีการจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ภายในโรงเรียนและกิจกรรมทัศนศึกษา
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์แก่นักเรียน
และปลูกฝัง เสริมสร้างให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
รวมถึงเป็นแนวทางในการสร้างความคิดเชิงนวัตกรรมแก่นักเรียน

[ ภาพกิจกรรม ]

 
[ ย้อนกลับ ]