การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( OIT ) โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ปีงบประมาณ 2563