ประกาศโรงเรียนชนแดนวิทยาคม เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ รายละเอียด ]