21 - 30 มิถุนายน 2564 เรียนแบบออนไลน์ต้านภัยโควิด

[ คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ฉบับที่ 1368/2564 ]