26 สิงหาคม 2564 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม รับการนิเทศ กำกับติดตาม
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ปีการศึกษา 2564
โดยนายประสิทธิ์  อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ และคณะ

[ ภาพกิจกรรม ]