๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม จัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

คุณครูชาณัฐธนพร สงวนสุข ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๔ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม

[ ภาพกิจกรรม ]  [ Video 1 ]  [ Video 2 ]