(4 votes, average: 5.00 out of 5)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

วันที่ 30 ตุลาคม 2552 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 และได้จัดให้มีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ นโยบายของโรงเรียน และการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง หลังจากนั้นได้จัดให้ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาที่ห้องเรียนนักเรียน เพื่อทำการประชุมย่อยและรับผลการเรียนของนักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี