คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาและส่งเสริมด้านใดมากที่สุด
วิชาการ
69  24.4%
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
48  17%
กีฬาและนันทนาการ
47  16.6%
ความประพฤติ ระเบียบวินัยของนักเรียน
42  14.8%
ระบบบริหารจัดการ
39  13.8%
บรรยากาศ อาคารและสถานที่
20  7.1%
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
18  6.4%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  283
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2009 เวลา 11:57 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2021 เวลา 17:28 น.