21 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
รับการติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่าย
ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561 เครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
โดยคณะกรรมการจากโรงเรียนเพชรพิทยาคม

[ ภาพกิจกรรม ]