คืนวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม พร้อมคณะ
ให้การสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทงวัดจันทราราม ตะกุดจั่น อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ส่งกรรมการร่วมตัดสินการประกวดนางนพมาศ ธิดาวันเพ็ญ

[ ภาพกิจกรรม ]