วันที่ 27 พ.ย. 2561 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม จัดการอบรมนักเรียนแกนนำ
"โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์"
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และปลูกฝัง พฤติกรรมที่เหมาะสมในการลดปัญหา
และผลกระทบที่จะเกิดจากบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

[ ภาพกิจกรรม ]