27-29 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม จัดกิจกรรมเรียนและสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561
เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนและบุคลากร

[ ภาพกิจกรรม ]  [ วิดีโอ ]