วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561

[ ภาพกิจกรรม ]     [ วิดีโอพิธีเปืด ]     [ วิดีโอเดินทางไกล ]     [ วิดีโอฐานผจญภัย ]