9 มีนาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชนแดนวิทยาคมร่วมกับโรงเรียนชนแดนวิทยาคม
จัดงาน ๕๐ ปี ชนแดนวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ปรับปรุงอาคารเกียรติยศ หลัง ๑
และสร้างความรักสามัคคีระหว่างศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ของโรงเรียน

[ ภาพกิจกรรม ]