พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนชนแดนวิทยาคมที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนชนแดนวิทยาคม

[ ภาพกิจกรรม ]