19 มีนาคม 2562 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม รับการประเมิน และติดตาม ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นใหม่
ในการประเมินโรงเรียนรางวัลระดับ ScQA
โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และโรงเรียนเพชรพิทยาคม

[ ภาพกิจกรรม ]