ประกาศโรงเรียนชนแดนวิทยาคม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

[ รายละเอียด ]