๕๐ ปี ชนแดนวิทยาคม พิมพ์
เขียนโดย ธวัชชัย บุญช่วย   
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019 เวลา 18:27 น.

9 มีนาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชนแดนวิทยาคมร่วมกับโรงเรียนชนแดนวิทยาคม
จัดงาน ๕๐ ปี ชนแดนวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ปรับปรุงอาคารเกียรติยศ หลัง ๑
และสร้างความรักสามัคคีระหว่างศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ของโรงเรียน

[ ภาพกิจกรรม ]

 
[ ย้อนกลับ ]