รับการประเมิน และติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นใหม่ พิมพ์
เขียนโดย ธวัชชัย บุญช่วย   
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2019 เวลา 14:49 น.

19 มีนาคม 2562 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม รับการประเมิน และติดตาม ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นใหม่
ในการประเมินโรงเรียนรางวัลระดับ ScQA
โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และโรงเรียนเพชรพิทยาคม

[ ภาพกิจกรรม ]

 
[ ย้อนกลับ ]